பக்கங்கள்

ஒலியொழி – வழிவலி

உஷ்….
எனும் ஒலியின் அர்த்தம்
அமைதி

சத்தத்தின் மரணம்
அமைதி
அமைதியில்
பூக்கும் கூர்மை

இரு எதிர் துருவங்கள்
ஒலியும் அமைதியும்
எது சிறந்தது
என இருவருக்கும் போட்டி… நமக்குள்ளே !!!

அமைதியை அழிக்க
ஒலியால் முடியும்
ஒலியை அழிக்க…. ????

சரி விடுங்கள்.... 
அமைதியை
படைக்கத்தான் முடியுமா


சத்தமின்றி இருத்தல்
.... அமைதி
அவ்வளவுதான்.....

ஒலி
என்னுடையது
என மார் தட்டலாம்
அமைதிக்கு காரணகர்த்தா யார்…

அமைதியை உருவாக்க முடியாது
அமைதியோடு
வேண்டுமானால் இணையலாம்….

பெரும் அமைதிதான் 
இறையோ ????
கூச்சல்களுக்கு கூடாரம் இல்லையோ...

அமைதியை அனுமதித்தால் நிம்மதி
புரிந்து கொண்டால் ஆன்மீகம்.